CKiS poszukuje pracowników do Punktu Informacji Turystycznej

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Postominie zatrudni na umowę – zlecenie, na czas określony od 15.06. do 15.09.2013r. osoby do obsługi – Punktu Informacji Turystycznej
w Jarosławcu, ul. Nadmorska 28.

 

Wymagania:

1. Wykształcenie – minimum średnie.

2. Staż pracy – preferowane doświadczenie turystyczne w organizacjach, instytucjach turystycznych.

3. Umiejętności

- dobra znajomość atrakcji turystycznych gminy Postomino oraz okolic.
- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym.

4. Inne: dyspozycyjność – praca również w soboty i niedziele, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) informowanie o walorach turystyczno – krajoznawczych i przyrodniczych terenu;
b) wskazywanie miejsc wartych zwiedzania regionalnych atrakcji;
c) wskazywanie różnych form wypoczynku, urządzeń turystyki aktywnej;
d) informowanie o bazie wypoczynkowej, gastronomicznej, handlowej i usługowej;
e) wskazywanie połączeń komunikacyjnych;
f) gromadzenie i katalogowanie informacji promujących walory terenu;
g) dystrybucja i sprzedaż materiałów promocyjnych Gminy Postomino
h) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się turystyką w Gminie Postomino
i) pomoc w organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie
j) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

6. Termin zatrudnienia: 15 czerwca 2013r. – 15 września 2013r.

7. Wymagane dokumenty:

a) podanie o pracę,
b) życiorys – Curriculum Vitae,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym ogłoszeniu o pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE:
DO DNIA 28 MAJA 2013 r. (WTOREK, DO GODZINY 15.30). 

8. Rekrutacja będzie polegała na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne w dniu 29.05.2013 r., o godzinie rozmowy poinformujemy telefonicznie.

9. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (59) 810-93-73

11. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie

Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97 lub pocztą/kurierem na adres:

Centrum Kultury i Sportu w Postominie
Postomino 97
76-113 Postomino
z dopiskiem: „Nabór do obsługi Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu”

DO POBRANIA:

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Kultura. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.