Centrum szuka pracownika – kierowcy

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Postominie
76-113 Postomino 97
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
– pracownik gospodarczy-kierowca – w pełnym wymiarze czasu pracy

Planowane zatrudnienie – od dnia 15 kwietnia 2013 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony (z możliwością jej przedłużenia) w wymiarze 1 etatu

Miejsce pracy: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • wyjazdy służbowe zgodnie z poleceniem przełożonego
 • wykonywanie czynności związanych z eksploatacją służbowych samochodów
 • realizacja zakupów na potrzeby instytucji
 • utrzymanie ładu i porządku, wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz jego otoczeniu
 • utrzymanie ładu i porządku, wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, koszenia, itp. na terenie stadionu im. Z. Galka, boisk wiejskich, placów zabaw, świetlic i boiska „Orlik2012”w Postominie oraz Ośrodka Wczasowego „Przywodny” w Jarosławcu i Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu
 • pomoc w przeprowadzaniu imprez i wydarzeń

Wymagania niezbędne:

 •  posiadanie obywatelstwa polskiego
 • wykształcenie min. średnie
 • min. 3 letni staż pracy
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 • prawo jazdy kat. B
 • nieposzlakowana opinia
 • wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe:

 • doskonała organizacja pracy oraz samodzielność
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • atutem będzie posiadanie uprawnień do przewozu osób i mienia oraz prawo jazdy kat. T i E

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) wraz z następującymi dokumentami :

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dowodu osobistego i prawa jazdy
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgodny na przetwarzania danych osobowych kandydata na potrzeby procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późń. zm.) i ich publikacji na stronie www.bip.postomino.pl/ckis

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy, oryginały dokumentów.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Pracownik gospodarczy-kierowca” należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Postominie lub drogą pocztową na adres: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97 w terminie do dnia 2 kwietnia 2013 roku, do godz. 15.30 (o zachowanym terminie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Centrum).

Aplikacje, które będą niekompletne lub wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne. Wykaz osób, których aplikacje spełniają wymagania formalne, ukaże się na stronie internetowej (www.bip.postomino.pl/ckis).

Planowany termin rozmów– 4-5 kwietnia 2013 r. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy.

Wyłącznie wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyborze. Informacja o wynikach rekrutacji ukaże się też na stronie internetowej www.bip.postomino.pl/ckis oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

Złożone oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Centrum Kultury i Sportu w Postominie zgłaszając się osobiście. Dokumenty nieodebrane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy, a następnie będą podlegały zniszczeniu.

DO POBRANIA:

Kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

       

Oświadczenie dot. posiadania pełnych zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

       

Oświadczenie dot. przestępstw umyślnych, w tym skarbowych

       

Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich publikacji

       

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Inne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.