Zrób zdjęcie i wyślij na konkurs – może znajdzie się w kalendarzu na rok 2013

Tak jak i w poprzednim roku Dziennik Sławieński zaprasza do przesyłania fotografii z powiatu sławieńskiego, które zamieszczone zostaną w kalendarzu na rok 2013. Kalendarz, ukaże się wraz z Dziennikiem Bałtyckim – Dziennikiem Sławieńskim. Fotografie można nadsyłać do 31 października 2012 r. Najlepsze zdjęcia wybierze komisja konkursowa, zaś internauci będą mogli głosować na najlepsze fotografie od 2 do 30 listopada 2012 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zdjęcia należy przesyłać na adres: db.slawno@prasa.gda.pl.

Zdjęcia na nośniku elektronicznym można także dostarczać osobiście do redakcji w Sławnie, która znajduje się na ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 1 (budynek Banku PKO BP, pierwsze piętro), tel. kontaktowy: 797 001 067.

Wraz z wysłanym zdjęciem należy opisać co ono przedstawia, kto jest jego autorem oraz w jakich okolicznościach zostało wykonane.

Redakcja poszukuje 12 zdjęć (każde będzie ilustrowało określony miesiąc) do kalendarza na 2013 rok. Najciekawsze fotografie będą prezentowane w „Dzienniku Sławieńskim” wraz z np. ciekawą historią – okolicznościami, które towarzyszyły wykonaniu zdjęcia.

Zobacz zdjęcia w kalendarza na rok 2012

Regulamin konkursu „Fotografie na kalendarz 2013”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „naszemiasto w kalendarzu”, zwanego dalej Konkursem jest Polskapresse Sp.z o. o z/s w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Bałtycka z siedzibą w Gdańsku ul. Targ Drzewny 9/11 – Wydawca „Polski Dziennika Bałtyckiego”, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 503 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwana dalej Organizatorem.
§ 2. Celem Konkursu jest wyłonienie puli najpiękniejszych, najciekawszych zdjęć, których tematyka bezpośrednio wiąże się z miastami pomorskimi
§ 3. W zamierzeniach Organizatora najlepsze i najpopularniejsze zdjęcia określone w § 2 zostaną wykorzystane w celu produkcji kalendarzy miejskich na rok 2013.
§ 4. Konkurs potrwa od 6 lipca 2012 r. do wydania kalendarza w grudniu 2012 r., przy czym ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych mija z dniem 31 października 2012 roku.
§ 5. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Organizator dopuszcza zgłoszenia konkursowe obejmujące zdjęcia archiwalne, pod warunkiem, że zgłaszającemu je uczestnikowi przysługują prawa autorskie do zdjęcia.

UCZESTNICY KONKURSU
§ 6. 1. Konkurs ma charakter otwarty, zaproszenie obejmuje wszystkich zainteresowanych z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin.
2. Osoby niepełnoletnie w celu skutecznego zgłoszenia swojego udziału w konkursie powinny dołączyć do prac pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 7. 1. Uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną liczbę fotografii, przy zastrzeżeniu: w jednym e-mailu konkursowym można przysłać tylko jedną fotografię. Nie ma jednak ograniczeń w liczbie konkursowych e-maili.
2. Format i technika wykonania fotografii są dowolne, przy czym rozdzielczość fotografii powinna wynosić 300 dpi. Fotografie poniżej tej rozdzielczości nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Zgłoszone na Konkurs fotografie muszą być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce i data wykonania fotografii oraz nazwę lub godło autora.
4. Uczestnik konkursu, wysyłając pracę-zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do przesłanej fotografii a jej wykorzystanie na cele Konkursu nie naruszy żadnych praw osób trzecich, pod rygorem poniesienia przez uczestnika odpowiedzialności odszkodowawczej w tym zakresie. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie z chwilą przesłania fotografii Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworu w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania dla celów promocyjnych, w szczególności zgoda uczestnika obejmuje udzielenie licencji, na podstawi której Organizatora nabywa uprawnienie do nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia dla celów związanych z konkursem, w tym do ewentualnego opublikowania i rozpowszechnienia utworu w postaci ilustracji w kalendarzu. Organizator nabywa również prawo do korzystania z utworu na innych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. Uprawnienie Organizatora dotyczy nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii. Udzielenie licencji jest nieodpłatne.
b) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami). Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych uczestnika. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska jako uczestnika konkursu, w szczególności laureatów Konkursu na stronach WWW i/lub dziennika. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Bałtycka w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursach oraz, że uczestnikowi Konkursów przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
5. Fotografie z zastrzeżeniem prawa do wykorzystania i bez danych osoby nadsyłającej (w tym dane kontaktowe) nie będą brały udziału w Konkursie.
6. Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych serwisu www.naszemiasto.pl/serwisy/kalendarze_2013

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
§ 8. 1. Fotografie przyjmowane będą w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty internetowej na adresy lokalnych redakcji:
w Gdańsku – gdansk@naszemiasto.pl,
w Gdyni – gdynia@naszemiasto.pl,
w Sopocie – sopot@naszemiasto.pl,
w Bytowie – db.bytow@prasa.gda.pl,
w Chojnicach – g.bielinski@prasa.gda.pl,
w Człuchowie – db.czluchow@prasa.gda.pl,
w Kartuzach – kartuzy@prasa.gda.pl,
w Kościerzynie – i.surazynska@prasa.gda.pl,
w Kwidzynie – db.kwidzyn@prasa.gda.pl,
w Lęborku – db.lebork@prasa.gda.pl,
w Malborku – i.orszulak@prasa.gda.pl
w Nowym Dworze Gdańskim – i.orszulak@prasa.gda.pl
w Pruszczu Gdańskim – i.orszulak@prasa.gda.pl
w Pucku – db.puck@prasa.gda.pl
w Rumii – db.rumia@prasa.gda.pl
w Sławnie – db.slawano@prasa.gda.pl
w Słupsku – b.sirocka@prasa.gda.pl
w Starogardzie Gdańskim – i.orszulak@prasa.gda.pl
w Sztumie – db.sztum@prasa.gda.pl
w Tczewie – i.orszulak@prasa.gda.pl
w Wejherowie – db.wejherowo@prasa.gda.pl
fotografia@naszemiasto.pl
Zdjęcia można też dostarczyć na nośniku cyfrowym do lokalnego oddziału redakcji Polski Dziennika Bałtyckiego.
2. Termin zgłaszania fotografii upływa 31 października 2012 r.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostarczania danych.
4. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§ 9. 1. Nagrodami w konkursie będą:
- publikacja zdjęcia, wraz z podpisem autora, w specjalnej edycji kalendarza „naszemiasto w fotografii”.
- nagrody rzeczowe: twarde dyski
2. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa, która wyłoni laureatów. W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą przedstawiciele poszczególnych oddziałów Prasy Bałtyckiej.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2012 r.
4. Nazwiska laureatów oraz ich prace zostaną zaprezentowane na łamach gazety oraz w www.naszemiasto.pl na podstronach poświęconych konkursowi.
5. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Laureat Konkursu – zdobywca nagrody – będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, Organizator, działając jako płatnik, pobierze przed przekazaniem nagrody należną zaliczkę na poczet podatku dochodowego, pomniejszając wartość nagrody brutto o kwotę podatku, który wynosi 10% wartości nagrody. W takim wypadku zdobywca nagrody będzie zobowiązany do wpłacenia kwoty podatku od nagrody przy jej odbiorze. Uiszczenie przez Laureata należnego podatku jest warunkiem koniecznym do wydania nagrody, pod rygorem utraty prawa do wygranej.
6. Dla osób, które nie odbiorą przyznanej nagrody w grudniu 2012 roku, termin do jej odbioru upływa z dniem 28.01.2013 r. Odbiór będzie możliwy do tego czasu w Redakcji Dziennika Bałtyckiego. Nieodebrana nagroda – przepada / Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureatów Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10. 1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres Organizatora: Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, tel: (58) 300 32 04 mail: gdansk@naszemiasto.pl
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie udzielenia uprawnień do wykorzystywania przez Organizatora nadesłanych na cele Konkursu oraz na cele produkcji kalendarzy miejskich.
3. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora, w tym od dnia 06.07.2012 w Biurze Konkursów „Polski Dziennika Bałtyckiego”, Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 oraz na stronie internetowej: gdansk.naszemiasto.pl/serwisy/kalendarze_2013
§ 11. 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
3. W przypadkach nie przewidzianych w regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i terminu konkursu lub regulaminu, jeżeli okoliczności będą tego wymagały.
6. Dodatkowo, na stronach serwisu naszemiasto.pl będzie prowadzony plebiscyt. Rozpocznie się 02.11.2012 r. i potrwa do 30.11.2012 r. Podczas plebiscytu będzie można głosować na wszystkie nadesłane na Konkurs zdjęcia. Maksymalnie można oddać 1 głos w każdej z plebiscytowych galerii na poszczególnych miastach. Autor zdjęcia, które zdobędzie najwięcej głosów internautów otrzyma nagrodę, aparat fotograficzny. Głosowanie plebiscytowe nie będzie miało wpływu na ocenę zdjęć przez Komisję.

źródło: www.slawno.naszemiasto.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Fotografia, Inne wydarzenia, Kultura, Turystyka i promocja i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.